Ubezpieczenia OC samochodu - najtańsza polisa w Stalowej Woli

Posiadanie własnego pojazdu mechanicznego wiąże się z obowiązkami jakie ustawodawca nakłada na jego posiadacza.

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, ponieważ zapewnia ochronę poszkodowanym w wypadkach. Nie warto oszczędzać na własnym zdrowiu oraz mieniu, bo wskutek takich działań można ponieść ogromne szkody - właśnie dlatego trzeba zainwestować w ubezpieczenie pojazdu.

Ubezpieczenie OC skierowane jest do posiadacza pojazdu przed wprowadzeniem go do ruchu i obowiązuje na terenie Unii Europejskiej oraz państw, które podpisały porozumienie międzynarodowe.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu. Mieszkańcy Stalowej Woli mogą chcieć kupić najtańsze OC nie tylko w mieście, ale także w całej Polsce.

Obowiązek ten stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu.

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium RP oraz zdarzenia powstałe na terytoriach państw, w których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi. Polisa OC zapewnia wam zabezpieczenie, z którego możecie skorzystać w każdej chwili.

Ubezpieczenie OC skierowane jest do posiadaczy następujących pojazdów:

 • pojazd mechaniczny, którym jest pojazd samochodowy,
 • ciągnik rolniczy,
 • motorower,
 • przyczepa oraz pojazd wolnobieżny, czyli pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 kilometrów na godzinę,
 • pojazd historyczny, którym jest pojazd zabytkowy, mający co najmniej 40 lat; mający co najmniej 25 lat i uznany jest przez uprawnionego rzeczoznawcę za pojazd unikatowy.

Z ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są zobowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Tanie ubezpieczenie OC zapewnia Państwu wiele możliwości, z których możecie na bieżąco korzystać bez martwienia się o to, czy uzyskacie środki na naprawę oraz na potencjalną rehabilitację.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również:

 • szkodę powstałą przy wsiadaniu do pojazdu i wysiadaniu z niego,
 • bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego oraz podczas zatrzymania, postoju i garażowania.

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę z związku z ruchem tego pojazdu.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub na czas krótszy, co jest dopuszczalne, jeżeli pojazd mechaniczny:

 • jest zarejestrowany na stałe a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy (na czas krótszy niż 30 dni),
 • jest zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
 • jest zarejestrowany za granicą (ubezpieczenie graniczne),
 • jest pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące) oraz jest pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Niezależnie od okresu trwania umowy ubezpieczenia, brak jest możliwości odstąpienia.

Szkody - pomocna aplikacja

Nasza darmowa aplikacja, stworzona specjalnie na nieprzewidzianą okoliczność kolizji lub wypadku,
pomoże każdemu w dopełnieniu formalności związanych ze zdarzeniem drogowym.
Aplikacja dostępna jest do pobrania w serwisie Google Play.