LIKWIDACJA SZKÓD

Przeprowadzenie czynności likwidacyjnych ma na celu ustalenie przyczyny, okoliczności i odpowiedzialności za powstania szkody oraz zakresu i rozmiaru szkody.

Na proces likwidacji szkody składają się następujące czynności:
 • zgłoszenie do odpowiednich organów – policja,
 • zgłoszenie szkody,
 • oświadczenie lub protokół policyjny,
 • oględziny pojazdu,
 • ustalenie wysokości szkody,
 • wypłata lub odmowa wypłaty odszkodowania.
Kalkulacja kosztów naprawy lub protokół sporządzony przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie są podstawą do oceny roszczeń i wysokości odszkodowania:
 • przy likwidacji szkody z OC sprawcy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do przywrócenia stanu pojazdu do stanu sprzed zdarzenia,
 • odszkodowanie wypłacane jest maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej,
 • w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie ustala się w kwocie odpowiadającej wartości pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości.

Poszkodowany ma do wyboru dwie formy likwidacji szkody:
 • rozliczenie na podstawie faktur,
 • akceptacja kosztorysu zakładu ubezpieczeń.

Szkody - pomocna aplikacja

Nasza darmowa aplikacja, stworzona specjalnie na nieprzewidzianą okoliczność kolizji lub wypadku,
pomoże każdemu w dopełnieniu formalności związanych ze zdarzeniem drogowym.
Aplikacja dostępna jest do pobrania w serwisie Google Play.